Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Dne 18. 11. 2019 se uskutečnil seminář zaměřený na možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí

V rámci semináře byl představeny aktuální výzvy 121 a 135 v rámci prioritní osy 5 Operačního programu životní prostředí. Zástupcem Státního fondu životního prostředí Ondřejem Vrbickým byly prezentovány zejména typy podporovaných projektů a aktivit, přehled změn v rámci 121. a 135. výzvy a maximální výše podpory, kterou mohou žadatelé v těchto výzvách získat.

Dále byl pracovníkem odboru evropských fondů a investičního rozvoje blíže představen Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých výdajů.

V další části semináře byla představena pravidla financování PO MZd v rámci OP ŽP a na závěr byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem přípravy výzev v rámci EHP/Norských fondů.

Prezentace z tohoto semináře jsou součástí přílohy.  

Tento seminář byl realizován v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/dne-18-11-2019-se-uskutecnil-seminar-zamereny-na-moznosti-cerpani-financnich-prostredku-v