Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra FN HK

Operační program taxonomy
Integrovaný regionální operační program
Výzva číslo
5
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004511
Název příjemnce
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Datum vydání rozhodnutí
Začátek realizace
Konec realizace
Celkový rozpočet
70 000 000Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/modernizace-obnova-pristrojoveho-vybaveni-perinatologickeho-centra-fn-hk