Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie

Operační program taxonomy
Integrovaný regionální operační program
Výzva číslo
5
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059
Název příjemnce
Fakultní nemocnice Ostrava
Datum vydání rozhodnutí
Začátek realizace
Konec realizace
Celkový rozpočet
60 000 000Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/fn-ostrava-modernizace-obnova-pristrojoveho-vybaveni-v-oblasti-onkogynekologie