Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC

Operační program taxonomy
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva číslo
14
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
Název příjemnce
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Datum vydání rozhodnutí
Začátek realizace
Konec realizace
Celkový rozpočet
19 522 704Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/rozvoj-sluzeb-transferu-technologii-ve-fnusa-icrc