Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

MPSV uveřejnilo aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ+ (4. verze), která jsou účinná od 1. února 2023 a dále první verzi Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

Mezi hlavní změny v nové verzi obecných pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+ patří zavedení specifických datových položek v MS2021+ ke sledování počtu podpořených osob původem z Ukrajiny (konkrétně kapitola 18.3).

Dále bylo doplněno pravidlo, že další zapojený subjekt nesmí v projektech vystupovat v roli dodavatele ani poddodavatele. Změna byla zavedena s cílem jasně vymezit jeho roli, neboť další zapojený subjekt je v projektu zapojen prostřednictvím cílové skupiny daného projektu (tj. např. vysílá své zaměstnance na vzdělávací akce zajišťované v rámci projektu nebo naopak zaměstnává osoby z cílové skupiny projektu apod).

Dále byla provedena úprava přílohy č. 1 obecných pravidel - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 spočívající v zapracování oblasti změn závazků ze smluv.

Více informací naleznete zde: Revize pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+ - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/mpsv-uverejnilo-aktualizovana-pravidla-pro-zadatele-prijemce-v-ramci-opz