Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Program EU pro zdraví (EU4Health)

Program EU pro zdraví (EU4Health) je v programovém období 2021-2027 hlavním finančním nástrojem pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Tento program navazuje na Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (tzv. 3. akční program) a disponuje rozpočtem ve výši 5,1 miliard EUR.

Základním právním rámcem pro realizaci tohoto programu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/522 ze dne 24. března 2021.

Program EU pro zdraví je přímo řízen Evropskou komisí. Na rozdíl od strukturálních fondů nebo společné zemědělské politiky, kde má každý členský stát garantovaný podíl na rozpočtu daného programu či fondu, v tomto přímo řízeném programu soutěží žadatelé z různých členských států o evropské financování mezi sebou. Podporu z daného programu získají nejkvalitnější projekty či opatření, přičemž grant uděluje přímo Evropská komise, resp. její nově zřízená Výkonná agentura HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Na národní úrovni vykonává roli národního kontaktního místa pro program EU pro zdraví (EU4Health) Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Program EU pro zdraví reaguje na zkušenost s pandemií Covid-19 a má za cíl lépe připravit EU na závažné zdravotní hrozby, zejména prostřednictvím posilování připravenosti a odolnosti zdravotních systémů členských států.

Cíle tohoto programu jsou následující:

1)            propagace zdraví a prevence nemocí, snižování nerovností v oblasti zdraví, podpora zdravého životního stylu a podpora přístupu ke zdravotní péči;

2)            posílení schopnosti zdravotních systémů reagovat na vážné přeshraniční zdravotní hrozby a koordinace mezi členskými státy při společném řešení těchto přeshraničních zdravotních hrozeb;

3)            zlepšení dostupnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jakožto i produktů, které jsou potřebné pro zvládání zdravotní krize, podpora inovací týkající se takových produktů;

4)            posílení zdravotnických systémů, zejména prostřednictvím:

–    podpory integrované a koordinované práce mezi členskými státy,

–    podpory zavádění osvědčených postupů a sdílení údajů,

–    posilování pracovníků ve zdravotnictví,

–    řešení důsledků demografických výzev, a

–    urychlení digitální transformace.

Způsobilými žadateli budou právnické osoby mající sídlo v členském státu EU, nebo ve třetí zemi přidružené k programu, nebo ve třetí zemi uvedené v ročním pracovním plánu programu.

Fyzické osoby nebudou způsobilé k získání podpory v rámci tohoto programu.

Podpora z programu bude poskytována zejména formou grantů (může se jednat o granty udělované v otevřené výzvě, přímé granty kompetentním orgánům členských států, přímé granty evropským referenčním sítím, provozní granty pro neziskové organizace, přímé granty pro mezinárodní organizace apod.), ocenění za přínos v oblasti veřejného zdraví a veřejných zakázek.

Výše grantu EU zpravidla nepřekročí 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek Unie dosahovat až 80 % celkových způsobilých nákladů.

Podrobná kritéria způsobilosti žadatelů budou zveřejněna v ročních pracovních programech na jednotlivá léta, které budou rovněž specifikovat tematické priority programu v daných letech a formy jejich financování včetně dílčích alokací. Podle předběžných informací je možné schválení ročního pracovního programu na rok 2021 očekávat na konci léta 2021 a zveřejnění prvních výzev na konci roku 2021.

Po zveřejnění ročního pracovního programu na rok 2021 budou následovat podrobnější informace.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/program-eu-pro-zdravi-eu4health