Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje v rámci reformy psychiatrie další dotační program

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 29. listopadu 2019. Max. možná dotace pro jednu Ambulanci s rozšířenou péčí je stanovena na 5.300.000 Kč. 

 

Program je součástí projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“.

 

Bližší informace naleznete na tomto odkazu: http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/vyzva_4069_8.html

 

Projekt „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasuje-v-ramci-reformy-psychiatrie-dalsi-dotacni-program