Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

NPO: UPOZORNĚNÍ NA POSTUPY PRO PROJEKTY PŘEDKLÁDANÉ DO VÝZEV KOMPONENT 6.1 A 6.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Z HLEDISKA PRAVIDEL PŘÍKAZU MINISTRA. Č. 11/2022

NPO

Článek I. odst. 3 příkazu ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů, uvádí, že: V případě, že výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace je vyhlašována ze strany MZ, nemusí PŘO MZ dopředu informovat o projektovém záměru a jsou povinny se řídit pouze pravidly dané výzvy.“

Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti upřesňuje, že projektovým záměrům/žádostem v rámci komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (NPO) nevydává stanovisko vrchní ředitelky pro ekonomiku a zdravotní pojištění a PŘO MZ je může tedy podat přímo do příslušné výzvy.

Další postupy definované příkazem ministra č. 11/2022 např. pro vydávání řídicí dokumentace k projektu a informování o realizaci projektů se na projekty komponent 6.1 a 6.2 rovněž nevztahují. Toto se týká rovněž zasílání informací o zakázkách na zakazky@mzcr.cz. Veškeré postupy pro komunikaci s MZ jsou uvedeny v příslušných Obecných a Specifických pravidlech NPO.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/npo-upozorneni-na-postupy-pro-projekty-predkladane-do-vyzev-komponent-61-62-narodniho