Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+: Revize pravidel a dalších pokynů a vzorů od 1. 3. 2024

logo

Řídicí orgán OPZ+ (MPSV) oznámil revizi následujících dokumentů, které jsou účinné od 1. března 2024. Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi:

 • Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ (verze 6)

 

V obecné části pravidel pro žadatele a příjemce se jedná především o následující změny:

  • Místo IS ESF příjemce hlásí veškeré plánované aktivity prostřednictvím IS KP21+ s využitím formuláře pro plán aktivit projektu.
  • Je popsán náhradní postup pro vykazování indikátorů týkajících se účastníků do doby zprovoznění IS ESF pro OPZ+. Hodnoty indikátorů týkajících se účastníků zadává příjemce přímo ve zprávě o realizaci projektu.
  • Doplněno, že příjemce zadává do IS KP21+ informace o zakázkách, jejichž financování je plně hrazeno z prostředků v režimu zjednodušeného vykazování výdajů, přičemž tyto zakázky přesahují prahové hodnoty pro nadlimitní veřejné zakázky a pokrývají pouze přímé náklady projektu.
  • Vloženo ustanovení o nezbytnosti dodržet základní zadávací zásady dle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek také v případě zakázek, jejichž financování je plně hrazeno z prostředků poskytnutých na projekt v některém z režimů zjednodušeného vykazování výdajů. Obdobně zadavatel těchto zakázek musí dodržet i zákaz střetu zájmů.

 

 • Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo projekty financované s využitím paušálních sazeb (verze 6)
 • Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na zajištění dostupnosti sociálních služeb (verze 2)
 • Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin (verze 4)
 • Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže (verze 2)
 • Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu školního stravování (verze 2)

Revize pravidel se rovněž promítla do následujících pokynů pro práci v IS KP21+, aktualizované pokyny jsou platné od 1. 3. 2024:

 • Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty s paušálními sazbami (verze A5)
 • Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu (verze 5)
 • Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP21+ (verze 4)
 • Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (verze 5)
 • Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s jednotkovými náklady (verze 5)
 • Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP21+ (verze 2)

V souvislosti s revizí pravidel jsou k dispozici také aktualizované vzory právních aktů pro projekty zaměřené na podporu dětských skupin:

 • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace – jednotkové náklady – dětské skupiny (verze 4)
 • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem podpory je OSS kromě MPSV – jednotkové náklady – dětské skupiny (verze 4)
 • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem je útvar v rámci MPSV – jednotkové náklady – dětské skupiny (verze 4)
 • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy je příjemcem SPO – jednotkové náklady - dětské skupiny (verze 4)

Podrobnější informace s odkazy naleznete zde: Revize pravidel a dalších pokynů a vzorů od 1. 3. 2024 - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-revize-pravidel-dalsich-pokynu-vzoru-od-1-3-2024