Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Smlouvy ve stavebnictví - design & build ve veřejném sektoru

Dne 16. června 2022 se uskutečnil online seminář na téma Smlouvy ve stavebnictví - design & build ve veřejném sektoru. Na semináři byl Ing. Kateřinou Markovou, projektovou manažerkou projektu Projektová kancelář MZ, představen tento projekt, a to zejména aktivity vůči přímo řízeným organizacím MZ a plánované aktivity na druhou polovinu roku 2022, její prezentace tvoří přílohu č. 1.

Následně na ni navázali hosté Mgr. Lukáš Sommer a Mgr. Jan Bořuta, kteří seznámili účastníky školení s metodou design & build (dalšími prezentovanými oblastmi byly např. specifika stavebních projektů, fáze aplikace metody design & build, vybrané aspekty související s realizací staveb metodou design & build ve veřejném sektoru). Prezentace hostů Mgr. Sommera a Mgr. Bořuta tvoří přílohu č. 2.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/381