Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář na téma Vendor lock-in a dynamický nákupní systém

Dne 24. listopadu 2021 se uskutečnil online seminář na téma Vendor lock-in a dynamický nákupní systém. Na semináři byl Ing. Kateřinou Markovou, projektovou manažerkou projektu Projektová kancelář MZ, představen tento projekt, a to zejména aktivity vůči přímo řízeným organizacím MZ, výstupy evaluace a plánované aktivity na rok 2022, její prezentace tvoří přílohu č. 1.

Následně na ni navázal host JUDr. Kamil Jelínek, který seznámil účastníky školení s možnostmi řešení vendor lock-inu, jak zajistit kompatibilitu nového IT, jak implementovat nové IT mezi stávající a jaká je právní povaha dat a komu patří. Dále byla prezentována oblast dynamického nákupního systému, k čemu slouží a jak ho zavést v praxi. Prezentace JUDr. Jelínka tvoří přílohu č. 2.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/339