Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář na téma Evidence skutečných majitelů pohledem zadavatele a vybrané aspekty ZVZ

Dne 27. října 2021 se uskutečnil online seminář na téma Evidence skutečných majitelů pohledem zadavatele a vybrané aspekty ZVZNa semináři byl Ing. Veronikou Kvasničkovou, metodičkou projektové kanceláře MZ, představen Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, její prezentace tvoří přílohu č. 1.

Následně na ni navázal host JUDr. Kamil Jelínek, který seznámil účastníky školení s platnou právní úpravou evidence skutečných majitelů a praktickým využíváním evidence při zadávání veřejných zakázek. Dále byla prezentována oblast mimořádně nízké nabídkové ceny a změny závazků ve veřejných zakázkách. Prezentace JUDr. Jelínka tvoří přílohu č. 2.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/331